BitHero

Aydınlatma Metni

BİTHERO ELEKTRONİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bithero Elektronik Hizmetler Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “BitHero”) olarak, resmi internet sitemiz olan adresleri üzerinden elde ettiğimiz sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. 

İşbu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), BitHero olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri 

Şirketimiz tarafından www.bithero.com adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.  

 • Trafik verileriniz 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek/li>

amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülme (KVKK md. 5/2-a) hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz (isim, soy isim) ödül avcılığı kapsamında zafiyet bildiriminde bulunulması kapsamında bildirimde bulunana ödül verilmesi
 • İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası, BitHero üyelik e-posta adresi) ödül avcılığı kapsamında zafiyet bildiriminde bulunulması kapsamında bildirimde bulunana ödül verilmesi
 • Diğer bilgileriniz (zafiyete ilişkin açıklamalar) ödül avcılığı kapsamında zafiyet bildiriminde bulunulması kapsamında bildirimde bulunana ödül verilmesi

amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c) hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz (isim, soy isim) ödül avcılığı kapsamında zafiyet bildiriminde bulunulması kapsamında bildirimin değerlendirilmesi, soru ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilmenizi sağlamak
 • İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası, BitHero üyelik e-posta adresi) Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlere erişim sağlamak, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ödül avcılığı kapsamında zafiyet bildiriminde bulunulması kapsamında bildirimin değerlendirilmesi, soru ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilmenizi sağlamak
 • Diğer bilgileriniz (mesaj konusu, mesaj içeriği, zafiyete ilişkin açıklamalar) soru ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilmenizi sağlamak, ödül avcılığı kapsamında zafiyet bildiriminde bulunulması kapsamında bildirimin değerlendirilmesi

amaçlarıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f) hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişiler ve Paylaşım Amacı 

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup BitHero denetimindedir.

2.1. Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verileriniz aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

 • Trafik verileriniz, hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi

amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi (KVKK md. 5/2-ç) hukuki sebebine dayanılarak resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamlarına aktarılmaktadır.

 • Kimlik bilgileriniz (isim, soy isim) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • İletişim bilgileriniz (e-posta adresi) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Diğer bilgileriniz (mesaj konusu, mesaj içeriği) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi

amaçlarıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f) hukuki sebebine dayanılarak iş ortaklarımıza (çözüm ortağı) aktarılmaktadır.

 • Kimlik bilgileriniz (isim, soy isim) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • İletişim bilginiz (e-posta adresi) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Trafik verileriniz; Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Diğer bilgileriniz (mesaj konusu, mesaj içeriği) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi

amaçlarıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f) hukuki sebebine dayanılarak tedarikçilere (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları) aktarılmaktadır.

2.2. Yurt Dışı Aktarım  

Yine yukarıda anılan kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve anılan amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde BitHero’nun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi gereği bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt dışı veri aktarımının gerekli olması sebebiyle, açık rıza vermeniz halinde yurt dışındaki tedarikçilere (altyapı ve bilişim sistemi hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcılar) aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. BitHero bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir. 

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde veya ilgili kişinin talebi halinde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu olaydan haberdar olduktan sonra 72 saat içerisinde bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11.maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3.kişileri bilme, eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme (iv) KVK Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak

 • Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez No:56/11 Beşiktaş İstanbul adresine yazılı olarak kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya noter kanalıyla veya
 • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından BitHero’ya daha önce bildirilen BitHero’nun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimizin kisiselveri@bithero.com adresine

KVKK’nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5. maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.

Şirketimiz, usulüne uygun olan başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

İşbu Aydınlatma, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.